Bronzo 3001, 2004, bronzo patinato e basalto, h cm 40
Bronzo 3001, 2004, bronzo patinato e basalto, h cm 40