Bronzo 222, 2000, bronzo patinato e basalto, h cm 25
Bronzo 222, 2000, bronzo patinato e basalto, h cm 25, collezione privata